fbpx

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Rotterdam aan de Mathenesserdijk 418F, 3026 GV, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77330870 en draagt de naam Turff B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via en telefonisch via 015 202 6007.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-02-2020.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, naam of roepnaam, opgegeven aliassen, eventuele profielfoto, IP-adres, gegevens over de gebruikte randapparatuur, gebruiksgegevens en -invoeren op de webapplicatie en fysieke “Turfftablet”. Bij aanmelding voor de “Turfftablet” worden adresgegevens opgeslagen en gebruikt voor registratie en installatie van het systeem.. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om de diensten van Turff mogelijk te maken; Om geanonimiseerde statistieken op te stellen; Voor beveiligingsdoeleinden en de preventie van fraude; Om de diensten van Turff te verbeteren; Om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de Turff diensten; Om advertenties te tonen aan de gebruiker;. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 90 dagen na beëindiging van het account opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten.

Verantwoordelijke maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met als doel om relevantie advertenties te tonen aan de gebruiker. Deze geautomatiseerde werkt als volgt en kan de volgende gevolgen hebben Aan de hand van de gebruiksgegevens worden advertenties getoond. Hierbij worden alle gegevens geanonimiseerd en is het proces geautomatiseerd. Er worden geen individuele gebruiks- of persoonsgegevens gedeeld met de adverteerders.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u een account heeft aangemaakt op de website van Verantwoordelijke, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar .

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan .

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).