fbpx

Bruikleenovereenkomst

Partijen:

[NAAM], wonende aan de [ADRES], [POSTCODE] [PLAATS],

Hierna te noemen: ‘Bruiklener’;

Turff B.V., gevestigd aan de Mathenesserdijk 418F, 3026 GV, Rotterdam, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77330870,

Hierna te noemen: ‘Turff’;

Overwegen het volgende:

 • dat bruiklener zich het tijdelijk gebruik van de hierna omschreven zaken wenst te verschaffen;
 • dat Turff de betreffende zaken bereid is deze om niet in bruikleen te geven aan bruiklener;
 • dat partijen deze bruikleenovereenkomst onder na te noemen voorwaarden hebben gesloten.

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 Omschrijving van het geleende

Turff geeft met ingang van ondertekening van deze overeenkomst aan bruiklener om niet in bruikleen de hierna genoemde voorwerpen: tablet met applicatiesoftware ten behoeve van financiële en algemene administratiedoeleinden van bruiklener; beschermkap voor de tablet; benodigde kabels en stroomadapter.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

 1. De bruikleen is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. De overeenkomst eindigt op de datum waartegen hij door een van de partijen wordt opgezegd.
 2. Bruiklener kan de bruikleen ook beëindigen door opzegging.
 3. Bruiklener verklaart het geleende in goede staat van onderhoud van Turff in ontvangst te hebben genomen.

Artikel 3 Zorgplicht

 1. Bruiklener is gehouden als een goed huisvader voor het geleende te zorgen en deze te onderhouden. Het geleende wordt slechts gebruikt overeenkomstig de bestemming ervan.
 2. Bruiklener is gehouden aan het einde van de bruikleenovereenkomst het geleende aan Turff terug te geven.
 3. Alle kosten, gemaakt met betrekking tot het geleende tijdens de duur van de bruikleen, voor zover het althans een gevolg van het gebruik ervan en strekkende tot normaal onderhoud ervan kan worden gekwalificeerd, zijn voor rekening van bruiklener.
 4. De kosten gemaakt tot verbetering van het geleende zijn eveneens voor rekening van bruiklener tenzij deze kosten zijn gemaakt in overleg met Turff en partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat deze kosten voor rekening van Turff komen.

Artikel 4 Borg

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst dient de bruiklener een borgsom aan Turff te betalen ten bedrage van € 100,- (zegge: honderd euro).
 2. De borgsom dient bij aanvang van de bruikleenperiode in het geheel vooraf betaald te worden aan Turff alvorens in bruikleen gegeven ter beschikking staat van bruiklener.
 3. De borgsom wordt maandelijks verminderd met €4,- (zegge: vier euro), in lijn met de afschrijvingskosten van het geleende, welke wordt ingehouden bij een eventuele restitutie. Na 25 maanden is de resterende borgsom gelijk aan nul euro.
 4. Restitutie van de resterende borgsom geschiedt na afloop van de bruikleenperiode, mits bruiklener aan alle verplichtingen als vermeld in deze overeenkomst heeft voldaan.
 5. Berekening van het te restitueren bedrag, de resterende borgsom, geschiedt door de afschrijvingen zoals genoemd in artikel 4.4 in mindering te brengen op de initiële borgsom in 4.1. De afschrijvingen worden berekend naar rato per maand van de looptijd van de overeenkomst.
 6. Indien bruiklener bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door Turff niet voldoet aan een verzoek van Turff tot teruggave van het geleende, wordt de borgsom niet aan bruiklener terugbetaald en ontvangt bruiklener een factuur ter hoogte van de vervangingswaarde van het geleende welke binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan dient te zijn.
 7. Indien bruiklener niet heeft voldaan aan een of meer verplichtingen als hier bedoeld, is Turff gerechtigd de borgsom geheel of gedeeltelijk te houden.

Artikel 5 Schade en aansprakelijkheid

 1. Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het geleende door bruiklener in bruikleen is ontvangen en het moment dat deze bij Turff is terugbezorgd en de overeenkomst is beëindigd zoals vermeld in artikel 7, is beschadiging, diefstal, verloren of teniet gaan van het geleende voor rekening en risico van bruiklener, tenzij deze kan aantonen dat hem terzake geen verwijt treft.
 2. Bruiklener is verplicht elke schade en elk gebrek aan het geleende alsmede diefstal van het geleend terstond aan Turff te melden.
 3. Eventuele schade aan het geleende wordt door Turff of in opdracht van Turff hersteld waarbij de uiteindelijke kosten, danwel de vervangingswaarde, wordt ingehouden op de borgsom al dan aan bruiklener in rekening zullen worden gebracht.
 4. Indien bruiklener kan aantonen dat hem geen verwijt treft of als de schade is beperkt tot gebruiksschade welke voortkomt uit regulier gebruik zoals vermeld in artikel 3, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van Turff, zal bruiklener worden vrijgesteld van een deel van of de volledige schade aan het geleende.
 5. Bruiklener vrijwaart Turff volledig van aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het geleende.

Artikel 6 Verbod en vruchtgebruik

 1. Het is aan bruiklener verboden om het geleende, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, aan derden in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
 2. Indien het geleende vruchten oplevert, komen deze ten goede van Turff, en dient bruiklener deze aan hem af te dragen.
 3. Tot het moment van overdracht is bruiklener verplicht de vruchten als een goed huisvader voor rekening van Turff te bewaren.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

 1. Opzegging van de overeenkomst kan schriftelijk, uiterlijk 4 weken voor de gewenste afloop van de bruikleenperiode.
 2. Partijen kunnen te allen tijde de bruikleenovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen opzegtermijn.
 3. De overeenkomst eindigt nadat Turff het geleende in orde heeft bevonden en de resterende borgsom door Turff aan bruiklener is terugbetaald.
 4. Turff heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden:
 • indien naar zijn oordeel het geleende door de bruiklener niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt;
 • de bruiklener in staat van faillissement wordt verklaard, of door bruiklener surseance van betaling is aangevraagd;
 • beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van bruiklener of op het geleende van Turff wordt gelegd;
 • de bruiklener komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden;
 • de bruiklener van woon- of vestigingsadres wijzigt;

Artikel 8 Teruggave

 1. Bruiklener is gehouden, na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging van de overeenkomst door Turff, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de overeenkomst het geleende terug te geven.
 2. De kosten van de teruggave van het geleende komen voor rekening van de bruiklener.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die door partijen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.